อบรมครูสอนภาษาจีน

เพิ่มขีดสูงสุดของศักยภาพด้านการสอน

กับ Interactive Training Style
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง "Training +  Activities"
ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี กับโรงเรียนเอกชนกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ
Listen
Think
Design
Refine

หลักสูตรนี้ดีอย่างไร

หลักสูตร Fun Activities in Chinese Class นี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
ทักษะการสอน

พัฒนาทักษะที่สำคัญในการสอน เทคนิคการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา

ทักษะการใช้สื่อ

เรียนรู้วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

Learner Center

เรียนรู้ทักษะการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (Thinking Skill)

ภาพบรรยากาศความสนุก

อัดแน่นไปด้วยกิจกรรม แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อยากรู้จักวิทยากร