ข้อสอบ HSK

การสอบ HSK ระบบใหม่
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สอบข้อเขียน และสอบพูด
สอบข้อเขียน 
  • Level 1 เหมาะสำหรับผู้เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
  • Level 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
  • Level 3 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยวในประเทศจีน การเรียน การทำงานได้ รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
  • Level 4 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ รู้คำศัพท์ประมาณ1,200 คำ
  • Level 5 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้ รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
  • Level 6 เหมาะสำหรับผู้ที่อ่าน และฟังข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ
สอบพูด
  • ระดับต้น
  • ระดับกลาง
  • ระดับสูง ​

ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

ตัวอย่างข้อสอบ HSK

error: Content is protected !!